کتابخانه ملّی در نشست «ایفلا» حضور دارد

کتابخانه ملّی در نشست «ایفلا» حضور دارد
سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران به عنوان نهاد مرجع در حوزه کتابداری در هشتاد و هشتمین نشست جهانی فدراسیون بین الملی انجمن‌ها و موسسات کتابداری «ایفلا» حضور دارد.

کتابخانه ملّی در نشست
منبع خبر : iribnews.ir