هر تروری در لبنان پاسخ شدید مقاومت را به دنبال خواهد داشت

هر تروری در لبنان پاسخ شدید مقاومت را به دنبال خواهد داشت
منبع خبر : mehrnews.com